គោលនយោបាយ

​យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍរជាតិ

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ យុត្តសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ទាញយក​
០០២ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៩-២០២៣ ​ទាញយក​

​ផែនការមេជាតិ ស្តីពី វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា២០២១៤-​២០២០

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ ផែនការមេជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​
០០២ សេចក្តីសង្ខេបផែនការមេជាតិស្តពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​

​គោលនយោបាយជាតិ
ស្តីពី
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ឆ្នាំ២០២០ – ២០៣០

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ គោលនយោបាយជាតិស្តីពី វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២០ – ២០៣០ ​ទាញយក​