ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ល.រ ប្រភេទ ​ការអធិប្បាយ លិខិតលេខ ទាញយក
០០១ ព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ក.ជ.វ.ប. នស/រកត/០៩១៤/១១៣៦ ​ទាញយក​
០០២ អនុក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ អ.ក.ជ.វ.ប. ៦៤ អនក្រ.បក ​ទាញយក​
០០៣ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព ក.ជ.វ.ប. ២៤ សសរ ​ទាញយក​
០០៤ ប្រកាស ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ត
ទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទ អ.ក.ជ.វ.ប.
១៧១ប្រក.ផក ​ទាញយក​
០០​៥ ប្រកាស ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្ត
របស់មន្ទីរផែនការរាជធានី​/ខេត្ត
១៣៧ប្រក.ផក ​ទាញយក​
០០​៦ គោលនយោបាយ គោលនយោបាយជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ២០២០-២០៣០ ​ទាញយក​