សន្ទរកថា

សន្ទរកថា

ល.រ សន្ទរកថា ការអធិប្បាយ ទីកន្លែង ថ្ងៃទីខែឆ្នាំ ទាញយក
០០១ សន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ សិក្ខាសាលាកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការត្បូង-ត្បូង សណ្ឋាគារភ្នំពេញ ១២/០៦/២០១៧ ​ទាញយក​