មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងឯកសារ

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាល

មេរៀន Microsoft Word 2013 ទាញយក
មេរៀន Office Automation ទាញយក
មេរៀន HTML Language ទាញយក
មេរៀន XAMPP ទាញយក

ឯកសារសិក្ខាសាលា

​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧ ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​កំរងបញ្ជីសំណួរការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ២០១៦ ទាញយក
​កំរងបញ្ជីសំណួរឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ៗឆ្នាំ២០១៦ ទាញយក