គោលនយោបាយនិងផែនការ

​យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ យុត្តសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ទាញយក​
០០២ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨​ ផ្នែកទី១ ​ទាញយក​
០០៣ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផ្នែកទី២ ​ទាញយក​
០០៤ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផ្នែកទី៣ ​ទាញយក​

​ផែនការមេជាតិ ស្តីពី វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា២០២១៤-​២០២០

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ ផែនការមេជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​
០០២ សេចក្តីសង្ខេបផែនការមេជាតិស្តពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​

​គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ ពុំទាន់មានទិន្នន័យ ​ទាញយក​
០០២ ពុំទាន់មានទិន្នន័យ ​ទាញយក​