អាស័យដ្ឋាន

អាស័យដ្ឋានទាក់ទង

ក្រសួងផែនការ
មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ​៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៧០៣៥ ឬ (៨៥៥) ១៦ ៦៩៩៩៤៥
អ៊ីម៉េល៖ info@snt.gov.kh