អាស័យដ្ឋាន

អាស័យដ្ឋានទាក់ទង

ក្រសួងផែនការ
មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, ​​​រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២១៥ ៥៦២ ឬ ០២៣ ២១៥ ៥៩៣
សារអេឡិចត្រូនិច : snt4cambodia@gmail.com
គេហទំព័រ: snt.gov.kh