ទំនាក់ទំនង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

​នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ផែនការ រដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុនិងព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនង : ​០២៣ ​៧២៧​ ០៣៥ សារអេឡិត្រូនិច : somethea_buoy@hotmail.com
​​នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
ទំនាក់ទំនង : ​០២៣​ ​២១៥ ៣៦៩ សារអេឡិចត្រូនិច : nhemsolyvann@yahoo.com
​នាយ​កដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ
ទំនាក់ទំនង ​: ០២៣ ២១៥ ៥២៨ សារអេឡិចត្រូនិច : teavrongsa@gmail.com
​នាយ​កដ្ឋានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
ទំនាក់ទំនង : ​០២៣ ​២១៥ ៥២៣ សារអេឡិចត្រូនិច : sokphal7778@gmail.com