ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យក្រោមឱវាទអគ្គលេខាធិកាដ្ឋាន ក.ជ.វ.ប. ទាញយក
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រនិងប្ចេកវិទ្យា ទាញយក
អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.វ.ប. ទាញយក
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ទាញយក