សន្ទរកថា

សន្ទរកថា

ល.រ សន្ទរកថា ការអធិប្បាយ ទីកន្លែង ថ្ងៃទីខែឆ្នាំ ទាញយក
០០១ សន្ទរកថាឯកឧត្តម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ អ.ក.ជ.វ.ប. សិក្ខាសាលាកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការត្បូង-ត្បូង សណ្ឋាគារភ្នំពេញ ១២/០៦/២០១៧ ​ទាញយក​
០០២ សន្ទរកថាឯកឧត្តម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ អ.ក.ជ.វ.ប. កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវីទ្យាលើកទី៣ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន ០៤/១២/២០១៧ ​ទាញយក​