វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

By |
  វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (វ.ប.ន.) មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ។ គេបានដឹងថា ជាការពិតដែលគ្មានជាតិសាសន៍ណាអាចអភិវឌ្ឍដោយមិនចាំបាច់មានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា មិនថាជាតិសាសន៍នោះត្រូវបានប្រទានឲ្យនូវធនធានធម្មជាតិសម្បូរស្ដុកស្តម្ភក៏ដោយ។ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ គឺជាអ្វី? វិទ្យាសាស្រ្តគឺជាការសិក្សាស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិដោយពឹងផ្អែកលើការពិនិត្យនិងការធ្វើតេស្តសាកល្បងរកការពិតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង រីឯ បច្ចេកវិទ្យាគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្រ្តទាំងនោះសម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិ។ នវានុវត្តន៍ គឺជាការអនុវត្ត (បង្កើត លក់ដូរ និងប្រើប្រាស់) ផលិតផល (ទំនិញ ឬសេវាកម្ម) ឬវិធីសាស្រ្តដែលថ្មីឬប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបាន ហើយទទួលបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិស្ថាន ។ល។

  គ្រប់ប្រទេសជាតិដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់ ដូចជា ប្រទេសអាមេរិក ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសបារាំង ។ល។ មានមោទនភាពដោយការបង្កើតស្នាដៃផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើន ដែលធ្វើឱ្យគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសរុងរឿងក្នុងលោក។ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍គឺជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ។ ជាតិសាសន៍មួយដែលគ្មានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ឬត្រូវពឹងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសដទៃ គឺជាជាតិសាសន៍ដែលដើរតោង​ក្រោយគេ ពឹងលើគេ និងមិនមានជំហរខ្លួនឯងពិតប្រាកដ។

  វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយទំនើបកម្ម ហើយវាគឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឲ្យបានឆាប់រហ័ស។ ឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការ និងការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញនៃវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ គ្រឿងយន្ត អគ្គិសនី យន្តហោះ ទូរទស្សន៍ ទូរសព្ទ កុំព្យូទ័រ មធ្យោបាយ និងដំណោះស្រាយនានាមិនអាចត្រូវបានបង្កើតដោយគ្មានការរកឃើញនៃវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ឡើយ។

  វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការផលិតថ្នាំនិងការព្យាបាលជំងឺ។ ប្រទេស​ជាតិមួយដែលខ្វះវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យនេះនឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍ​ផ្នែកនេះផ្សេងទៀតសម្រាប់អត្ថិភាពនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួន និងខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ប្រទេសមួយបែបនេះមិនអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានឯករាជ្យទាំងស្រុងទេ ព្រោះត្រូវអាស្រ័យលើទឹកចិត្តឬតាមតែការគិតឃើញនៃប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកនេះដើម្បីរស់នឹងគេ ។

  ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសមួយអាស្រ័យលើវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ដែលជាតិសាសន៍នៃប្រទេសនោះមាន ឬត្រូវរង់ចាំគេឲ្យ។ ប្រជាជាតិដែលមានភាពរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លាគឺជាប្រជាជាតិមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានផាសុកភាព និងអនុភាព។ ប្រទេសជាតិដែលគ្មានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ពិបាកនឹងចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាន ដោយសារតែវិស័យកសិកម្មក៏ត្រូវការវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ផលិតម្ហូបអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ។

  ប្រទេសកម្ពុជាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងការចែករំលែកវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា និងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្នុងបំណងជម្នះពេលវេលាដែលត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយក្នុងរយៈពេលនៃសោកនាដកម្មរបស់ខ្លួន។ អាស្រ័យ​ដោយធនធានមានកម្រិត ជាការចាំបាច់ យើងត្រូវ អភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដោយខិតខំប្រឹងប្រែងព្រមគ្នា និងផ្តោតលើទិសដៅរួមមួយ។ ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានចាប់ផ្ដើមជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការមេជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៤-២០២០ ដោយផ្តោតទៅលើការបង្កើតឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជាប្រព័ន្ធ, ធ្វើឲ្យកាន់តែមានអំណោយផលនូវបរិយាកាសនៃការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា, បង្កើតឲ្យមានសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ, និងពង្រឹងសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មស្នូលផ្អែក​លើ​វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមូលដ្ឋាន។

  វ៉េបសាយនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកិច្ចការជំរុញនិងសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដែលជាកិច្ចការស្នូលរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា