ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជាតិ

សំណើគម្រោងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត
ពីមូលនិធិជាតិការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ សំណើគម្រោង ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តពីមូលនិធិជាតិការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ​ទាញយក​
០០២ សជណ លេខ៨០ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ​ទាញយក​
០០៣ ប្រកាសស្តីពីវិធាននិងនិតិវិធីចំនាយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្ខាសាលានៃក្រសួង ស្ថាប័នថវិការកម្មវិធី ​ទាញយក​
០០​៤ អនុក្រឹត្យស្តីពីប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិ ​ទាញយក​
០០​៥ Technology Readiness Level ​ទាញយក​