ព័ត៌មាននិងឯកសារ

ឯកសារសិក្ខាសាលា

​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧ ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​មេរៀនសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាលថ្ងៃទី២៨​-​៣០ ០៣​២០១៧(ត) ទាញយក
​កំរងបញ្ជីសំណួរការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ២០១៦ ទាញយក
​កំរងបញ្ជីសំណួរឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ៗឆ្នាំ២០១៦ ទាញយក
CGLC-Presentation​ ទាញយក
​Cambodia_Kick_off_Presentation_APWINC ទាញយក
​GIST-Cambodia-K-UNDP-FINA ទាញយក
HSDP_20170608_Hanyang-U​ ទាញយក
​SNU-AIEES170612 ទាញយក
​Keynote_Speech_170612_ROK_STI_SSC_Cambodia_launching ទាញយក
​Overall_UNDP2nd_Kick-off-Meeting-in-Cambodi ទាញយក
​Introduction-to-UNOSSC-Denis-Nakla ទាញយក
Overview-of-RCA-UNOSSC-Project-Phase-2_RCA-Regional-Office​ ទាញយក
STEPI_Presentation-Platform​ ទាញយក
STI-Development-Strategic-Framework_12-June_CSVB ទាញយក
Your-summarized-discussions-are-important-to-us ទាញយក
Objective-of-the-Group-Discussions ទាញយក
Excel_Pivot-table ទាញយក
Vocabulary_ST ទាញយក
Sample-data_RD-Survey ទាញយក