គោលនយោបាយនិងផែនការមេជាតិ

​យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ យុត្តសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ទាញយក​
០០២ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨​ ផ្នែកទី១ ​ទាញយក​
០០៣ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផ្នែកទី២ ​ទាញយក​
០០៤ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផ្នែកទី៣ ​ទាញយក​

​ផែនការមេជាតិ ស្តីពី វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា២០២១៤-​២០២០

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ ផែនការមេជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​
០០២ សេចក្តីសង្ខេបផែនការមេជាតិស្តពីវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា​២០១៤-២០២០ ​ទាញយក​

​គោលនយោបាយជាតិស្តីពី
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២០-២០៣០

ល.រ ការអធិប្បាយ ទាញយក
០០១ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ២០២០-២០៣០ ​ទាញយក​